משלוחים לכל רחבי הארץ – החלפות והחזרות בסניפי הרשת – משלוח חינם לנקודת חלוקה ברכישה מעל 200 ש”ח

סניפים

תקנון מועדון BeautyCard

לתקנון חברי מועדון BeautyCard אשר הצטרפו עד 22/06/2022  לחצו כאן

תקנון מועדון לקוחות beautycard – רשת חנויות ביוטיקייר
בהנהלת חברת ביוטיקייר אי.ג’י. בע”מ

בתוקף עבור מצטרפים חדשים שמועד הצטרפותם הוא מיום 26/06/2022 ו/או מחדשי חברות לשנה נוספת.

1.              מבוא
1.1.        מועדון הלקוחות / מועדון החברים / מחזיקי כרטיס ביוטיקארד של רשת חנויות ביוטיקייר בין אם מאוגדים תחת שם אחד ובין אם תחת שמות שונים, בין אם במאגר נתונים אחד ובין אם במספר מאגרים (להלן: “המועדון” ו-“ביוטיקייר“, בהתאמה), מנוהל ע”י חברת ביוטיקייר אי.ג’י. בע”מ ו/או כל גוף אשר ימונה מטעמה מעת לעת (להלן “הנהלת המועדון“).
1.2.        תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל המועדון והוא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר במועדון. לקוח המצטרף למועדון מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה על כל תנאיו, נספחיו, הטבותיו וסייגיו, כפי שיעודכנו מעת לעת ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון יחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.
1.3.        התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, כל שנכתב בלשון זכר יש לראותו כנכון גם בלשון נקבה.
2.              הצטרפות כחבר מועדון
2.1.             כל אדם אשר מלאו לו 16 שנים זכאי להצטרף למועדון. קטינים אשר גילם אינו עולה על 16 והמבקשים להתקבל כחברי מועדון, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת החברות במועדון. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים בדבר התקנון ולפקח על פעילות הקטינים כך שיפעלו על פי תנאיו. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד וללא חובת הנמקת הסירוב.
2.2.        הצטרפות למועדון הלקוחות תיעשה באמצעות מילוי בקשת הצטרפות (המצ”ב כנספח א’ לתקנון זה) (להלן: “טופס הצטרפות למועדון“) ו/או דרך אתר האינטרנט של הנהלת המועדון, ובתשלום דמי הצטרפות שנתיים בסך של 20.40 ש”ח (להלן: “דמי החבר/ות“) וקבלת כרטיס חבר מועדון (להלן: “כרטיס המועדון“).
2.3.        כל אדם שמילא טופס הצטרפות למועדון ומחזיק כרטיס מועדון תקף על שמו, הינו חבר מועדון, החל מיום קבלת כרטיס המועדון או תשלום דמי החבר במועדון – לפי המוקדם מבניהם, (להלן ולעיל: ” החבר” ו/או “הלקוח“).
2.4.        האחריות למילוי טופס הצטרפות למועדון ועדכון הפרטים הנכונים הינה של החבר, ולא תישמע כל טענה כלפי הנהלת המועדון בגין אי קבלת הטבות המועדון מחמת טעות בפרטי זיהוי של החבר.
2.5.        יובהר, כי כל חבר יהיה אחראי לעדכן את הנהלת המועדון בכל מקרה של שינוי כתובת או עדכון של פרטים אישיים ו/או רלוונטיים אחרים.
2.6.        תוקף החברות במועדון הינו שנה מיום הנפקת הכרטיס (להלן: “תקופת החברות“) והטבות המועדון יחולו בגין כל רכישה שתתבצע ע”י חבר במועדון המחזיק בכרטיס מועדון תקף ובכפוף לאמור בתקנון זה. כרטיס שפג תוקפו יחודש באמצעות תשלום נוסף של דמי החברות. הנהלת המועדון תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להאריך למי מהחברים את תקופת החברות לפי ראות עינה ללא תשלום דמי חברות נוספים וללא צורך בקבלת הסכמה מוקדמת מהחבר.
2.7.        תשלום דמי החברות יתקבל במזומן או בכרטיס אשראי בלבד. לא יתקבלו אמצעי תשלום אחרים, לרבות כרטיסי שי, זיכויים ותווי קניה.
2.8.        סכום דמי החברות יהא ניתן לשינוי בכל עת על ידי הנהלת המועדון ולפי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שהחלטה כזו תחול רק לגבי תשלום דמי החברות עבור תקופת החברות הבאה של אותו חבר ואשר טרם שולמה. למען הסר ספק יובהר כי במידה וחבר הצטרף למועדון ושילם דמי חבר ולאחר מכן דמי החברות פחתו, לא יהיה זכאי חבר המועדון להחזר ו/או להנחה כלשהם על דמי החבר ששילם.
2.9.        בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור החבר/ה כמפורט לעיל, יישארו בידיה של הנהלת המועדון ו/או מי מטעמה, אשר לא יעשו בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם החבר, ניהול ותפעול המועדון ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי הנהלת המועדון ו/או מי מטעמה.
2.10.     יובהר, כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות“) ולהוראות הדין, חתימת החבר על טופס ההצטרפות מהווה הסכמה מטעמו לקבלת חומר פרסומי מהנהלת המועדון ו/או מי מטעמה באמצעי המדיה השונים (לרבות מסרונים, הודעות דוא”ל וכיו”ב) ובכל דרך אחרת המותרת על פי דין. חבר המעוניין להסיר את מענו מרשימת הדיוור הפרסומי, יוכל לעשות כן בהגשת בקשה מתאימה בכתב להנהלת המועדון או לחיצה על קישור ייעודי או שליחת מסרון ייעודי כפי שיפורסם בכל התקשרות.
2.11.     חבר שחתם על טופס ההצטרפות למועדון ייחשב כמי שהסכים שכל מידע הנאסף ונצבר בחנויות ביוטיקייר לגביו בקשר עם רכישותיו בחנויות וכן כל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע, יועבר להנהלת המועדון ויחשב לקניינה של הנהלת המועדון, אשר תשמור מידע זה בנאמנות בכפוף לכל דין ובפרט על פי חוק הגנת הפרטיות. הנהלת המועדון תהיה רשאית לעשות במידע זה שימוש שיווקי ו/או אחר, לרבות שיתופי פעולה עם גופים אחרים ו/או מועדונים אחרים, וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור.
2.12.     ככל שחבר יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור, הוא רשאי לדרוש, בכתב, כי שמו והמידע הנוגע אליו יימחקו ממאגר המידע שברשות המועדון ו/או לא יימסרו לאדם או לאנשים מסוימים.
2.13.     הנהלת המועדון תטפל בפניות של חבר כעולה מסעיף זה לעיל תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת פנייתו.
3.              השימוש בכרטיס המועדון
3.1.        כרטיס המועדון הינו אישי, אינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר ומוגבל ללקוחות פרטיים בלבד.
3.2.        השימוש בכרטיס המועדון מותנה בהצגת כרטיס מועדון תקין (ניתן לקריאה באמצעות קורא פס מגנטי של הקופה הרושמת בחנות) במעמד הקניה בצירוף תעודה מזהה של המציג אותו, ולא תשמע כל טענה לעניין זה.
3.3.        כרטיס המועדון אינו “כרטיס אשראי” כמשמעו בחוק כרטיס חיוב, תשמ”ו-1986.
3.4.        האחריות על שמירת כרטיס המועדון הנה על החבר ועליו בלבד, ולא תשמע כל טענה כלפי הנהלת המועדון לעניין אי קבלת הטבות המועדון בשל אובדן הכרטיס.
3.5.        מבלי לפגוע באמור לעיל, בכל מקרה של אובדן, גניבה, או פגם בכרטיס המועדון, על החבר לפנות ללא דיחוי לשירות הלקוחות של ביוטיקייר ו/או לגשת לאחת מחנויות הרשת על מנת להודיע על כך. לאחר הפניה כאמור, תנפיק הנהלת המועדון או חנות הרשת לחבר כרטיס מועדון חלופי בתנאים כפי שייקבעו על ידה מעת לעת בין אם בתמורה ובין אם שלא בתמורה. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את עלות הנפקת כרטיס המועדון הנוסף ו/או את תנאי הנפקתו.
3.6.        כמו כן יובהר, כי הנהלת המועדון איננה אחראית על ניצול הטבות המועדון, לרבות מימוש יתרות צבירה, ניצול מסגרת הנחות וכד’ שלא על ידי החבר עד ל- 3 ימי עבודה מיום קבלת הודעת החבר על אובדן ו/או גניבת כרטיס המועדון.
4.              הטבות כרטיס מועדון “ביוטיכארד”
  • לאחר ההצטרפות למועדון ובמשך כל תקופת חברותו בו יקבל החבר עבור כל פריט שרכש באחת מחנויות ביוטיקייר, למעט פריטים אשר יוחרגו מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת המועדון כאמור בהמשך סעיף זה, הנחה כדלקמן:
    • מיום הצטרפותו ובמהלך כל תקופת חברותו יהיה החבר זכאי להנחה בשווי של 2% (2 אחוזים) מעלות המחירון של הפריט. (והכול להלן: “ההטבה“).
  • ההטבה תינתן באופן מידי במעמד התשלום כנגד הצגת כרטיס חברותו במועדון בתוקף טרם התשלום. יובהר כי לא יינתנו כפל הנחות. עם זאת, תהא הנהלת המועדון רשאית לשנות את גובה אחוז ההטבה ו/או לא לכלול בה מוצרים מסוימים ו/או להגבילה לימים מסוימים או שעות מסוימות וזאת מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות וללא כל הודעה מוקדמת.
  • לצד ההטבה המצוינת בסעיף 4.1, יינתן לכל חבר חדש במועדון שובר ע”ס 30 ₪ (שלושים שקלים חדשים)  לרכישה בסניפים ביוטיקייר (לא כולל אתר האינטרנט של ביוטיקייר). השובר יינתן לכל חבר מועדון חדש לאחר שזה מילא בהצלחה את פרטיו האישיים כנדרש, אישר את תקנון המועדון, השלים את ביצוע התשלומים וקיבל מסרון בהתאם.  השובר יהיה בתוקף לשנה אחת מרגע הנפקתו לחבר המועדון.
4.4.        הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבות המנויות בתקנון זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.
4.5.        קבלת ההטבה מותנית בתשלום עבור הרכישה בכרטיס אשראי או במזומן בלבד, לא תינתן הטבה על תשלום באמצעות תווי שי או בשיק או בכרטיס קניה היה וטעינתו בוצעה תוך מתן הנחה כספית.
4.6.        הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להעניק הטבות מסוימות רק לחלק מהחברים וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
4.7.        ההנחות ו/או ההטבות הניתנות במסגרת המועדון יינתנו על פי שיקולה של הנהלת המועדון, לעיתים במקום ולעיתים בנוסף לכל הטבה ו/או הנחה שניתנו או יינתנו ללקוחות הרשת.
4.8.        הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להשעות את כלל ההטבות מעת לעת בכלל חנויות הרשת או בחלקן, ללא מתן הודעה מוקדמת לצורך תיקון תקלות ו/או תחזוקת מערכות המידע ומחשבי המועדון ולכל צורך טכני אחר. חברי המועדון לא יהיו זכאים לכל טענה או תביעה כלפי הנהלת המועדון בשל אי קבלת ההטבות עקב כך.
4.9.        החבר יוכל ליהנות מהטבות המועדון בכלל חנויות ביוטיקייר בהתאם לרשימת החנויות המפורטת באתר האינטרנט של החברה מעת לעת. הנהלת המועדון תהיה רשאית לא לכלול במתן הטבות המועדון מי מחנויות ביוטיקייר מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. רשימת החנויות שאינן מעניקות הטבות לחברי המועדון תפורסם בתקנון זה ו/או באתר האינטרנט של החברה.
4.10.     חברי המועדון לא יהיו זכאים להטבות כל שהן ברכישה דרך אתר האינטרנט של החברה או בכל רכישה אחרת אשר אינה נעשית באופן פיזי בחנויות ביוטיקייר.
4.11.     מימוש ההטבות הינו בכפוף להצגת כרטיס מועדון תקין בתוקף בקופה בטרם ביצוע התשלום עבור הרכישה וכן הצגת תעודה מזהה.
4.12.     חבר מועדון אשר לא מילא את טופס ההצטרפות במלואו דהיינו שחסרים פרטים ו/או שהפרטים אינם נכונים ו/או אינם מעודכנים בטופס ההצטרפות שלו אשר הועבר לידי הנהלת המועדון לא יהיה זכאי להטבה כלשהי עד למילוי הפרטים החסרים. למען הסר ספק יובהר כי חובת מילוי הפרטים ו/או עדכונם חלה על החבר בלבד והוא מוותר בזאת על כל טענה או תביעה כלפי הנהלת המועדון בשל אי קבלת ההטבות עקב כך.
  • הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לתת הטבות / הנחות / מתנות בלעדיות לחלק מסוים בלבד מחברי המועדון על פי שיקול דעתה הבלעדי. לא ניתן יהיה לגזור גזירה שווה בין חבר לחבר, והחבר מוותר בזאת על כל טענה שהיא עקב אי קבלת הנחה ו/או הטבה ו/או מתנה כלשהי.
  • הנהלת המועדון לפי שיקול דעתה תפעל מעת לעת מול צדדים שלישיים על מנת שיעניקו הטבות למי מחברי המועדון ו/או למצטרפים חדשים למועדון וזאת למען רווחת חברי המועדון ולטובתם. הנהלת המועדון אינה אחראית ואינה לוקחת על עצמה אחריות מכל סוג שהוא בכל מקרה ועל כל הטבה אשר תינתן לחבר המועדון ע”י צד שלישי כלשהו. החבר מוותר בזאת על כל טענה שהיא כאמור, לרבות אי קבלת הנחה ו/או הטבה ו/או מתנה כלשהי אשר ניתנה לו ע”י צד שלישי ובמסגרת חברותו במועדון.
5.              ביטול החברות וסיום פעילות המועדון
5.1.        חבר המעוניין לבטל את החברות במועדון יפנה לשירות הלקוחות של הנהלת המועדון בכתב עם בקשה בלתי חוזרת לביטול חברותו. ביטול החברות יתבצע עד 60 ימי עסקים מיום קבלת פנייתו של החבר כאמור (להלן: “שירות הלקוחות“).
5.2.        ביטל החבר את החברות במועדון טרם חלפו 14 יום מיום שהצטרף למועדון, יהיה זכאי לקבל את דמי החברות ששילם, זאת בתנאי שהשיב את מתנת ההצטרפות ו/או החידוש ככל שניתנה לו, וכן, השיב את כרטיס המועדון, לא עשה בו כל שימוש ולא מימש איזו מן ההטבות בו בתקופת חברות זו. במידה ועשה שימוש כאמור, יקוזזו שיורי הטבות אלה מדמי החברות ששילם ויוחזר לחבר חלקם היחסי, כל עוד לא עלה שווי חלקם היחסי של ההטבות שמימש על שווי דמי החבר ששילם.
5.3.        למען הסר ספק, ביטול החברות לאחר חלוף 14 יום מיום ההצטרפות למועדון, אינה מזכה בהשבת דמי חבר.
5.4.        ביטול חברות עקב הפרה / שימוש שלא כדין / שימוש בניגוד לתקנון – הנהלת המועדון תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה שהחבר עשה שימוש שלא כדין בכרטיס המועדון שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון. בוטלה חברותו של חבר, ישיב החבר את כרטיס המועדון להנהלת המועדון באופן מיידי וכנגד זה לא יושבו לו דמי החברות ששולמו על ידיו. אין באמור כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אשר יעמדו לביוטיקייר במקרה של הפרה ו/או מעשה לפי סעיף זה.
5.5.             ביטול מכל סיבה שהיא – הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לבטל רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד וללא חובת הנמקת הביטול. היה ותבוטל חברותו של הלקוח במועדון יוחזרו לו דמי החבר אשר שולמו על ידו בקיזוז ההטבות אשר קיבל מיום תחילת חברותו במועדון , וזאת כל עוד לא עלה שווי ההטבות שמימש על שווי דמי החבר ששולמו על ידו. דמי החבר יוחזרו ללקוח בזיכוי כספי לרכישה בחנויות הרשת בלבד.
5.6.             בוטלה חברותו של חבר המועדון מכל סיבה שהיא, ישיב חבר המועדון את כרטיס החבר שלו לידי הנהלת המועדון באופן מידי.
5.7.        הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש של 30 יום שתפורסם בדרך שתקבע.
6.              שונות
6.1.        מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשירות הלקוחות בשעות הפעילות במספר 0747-185-185, בדואר האלקטרוני  beautycard@beautycare.co.il או בפניה דרך אתר האינטרנט WWW.BEAUTYCARE.CO.IL .
6.2.        בהצטרפות למועדון הלקוח מסכים ומאשר לחברה לשלוח באמצעות דוא”ל חשבונית עסקה דיגיטלית וכן את כלל המסמכים הנלווים להזמנתו ולחברותו במועדון. החשבונית תישלח לכתובת הדוא”ל המעודכנת במסד הנתונים של המועדון, ועל החבר מוטלת החובה לדאוג למילוי נכון של כתובת הדוא”ל ולעדכון החברה בכל מקרה של שינוי בכתובת, ולא תישמע כל טענה בגין אי קבלת חשבונית באמצעות דוא”ל במקרה זה.
6.3.        הנהלת המועדון שומרת על זכותה לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון, על כל סעיפיו, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: זכאות להצטרף למועדון, תקופת החברות, הטבות להן זכאי החבר במועדון, החנויות המשתתפות וכיו”ב, הכול כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
6.4.        במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
6.5.        לקוח שהחזיר מוצר שנקנה תוך מימוש הטבת מועדון, יקבל בכפוף למדיניות החזרת המוצרים של הרשת, זיכוי על הסכום בעסקה שבוצע באמצעות מימוש ההטבה כאמור.
6.6.             כל חבר מועדון יהיה אחראי לעדכן את הנהלת המועדון בכל מקרה של שינוי כתובת או עדכון של פרטים אישיים ו/או רלוונטיים אחרים.
6.7.             רישומי המועדון יהוו ראיה חלוטה לכל עניין.
6.8.             ביוטיקייר / הנהלת המועדון הינם הסמכות הבלעדית לפרשנות נהלי וכללי התקנון.
6.9.              כל התנהגות של המועדון לטובת הלקוח בניגוד לאמור  בתקנון זה, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של  הנהלת המועדון  על האמור בתקנון זה.
6.10.          תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומו ובכל עניין משפטי הקשור לחברות במועדון תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב ולא לכל בית משפט אחר.
ט.ל.ח

 

 

5837\1\3

 

 

5837\1\3

 

דילוג לתוכן